Difi – Referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor

Elektronisk samhandling legger grunnlaget for en velfungerende og effektiv samhandling mellom offentlige virksomheter og mot omverdenen. Det bidrar til likebehandling, og motvirker at offentlige virksomheter blir låst til spesielle teknologier, leverandører eller forretningsmodeller.

Elektronisk samhandling innebærer at  IKT-løsningene kan «snakke sammen», på felles standarder.

Samhandling krever IT-standarder på flere nivå. Utveksling av data mellom systemer krever at det finnes tekniske standarder. Men en strøm av data er verdiløs om mottakssystemet ikke kan tolke informasjonen. Derfor er det også behov for semantiske standarder, som sikrer at alle tolker informasjonen på samme måte. I tillegg er det behov for organisatoriske og prosessuelle standarder, som innebærer at partene som skal samhandle har avklarte ansvarsforhold mellom seg og er enige om rekkefølge og prosess.

Referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor er en liste over standarder som er vedtatt anbefalt eller obligatorisk å benytte i offentlig sektor. Regjeringen vedtar de obligatoriske standardene gjennom Forskrift om IT-standarder i forvaltningen og Difi vedtar de anbefalte standardene.

Edisys Consulting bistår Difi med utredninger som legges til grunn for anbefalinger til IT-standarder i offentlig sektor.

 

NAV – samhandlingsplattformen

NAV utveksler et stort antall elektroniske meldinger med eksterne aktører – blant annet sykehus, helseforetak, fastleger og arbeidsgivere. Historisk har disse meldingene er i det alt vesentlige vært basert på EDIFACT meldingsstandarden. Edisys Consulting utredet hvordan NAV kunne oppnå en mer kostnadseffektiv utveksling av XML-baserte meldinger over Internett. En forutsetning for vurderingen var at helsevesenets sterke krav til sikkerhet på alle nivåer kunne tilfredsstilles. Utredningen heter ”Sikre løsninger for XML/EDI – En arkitekturstudie om bruk av repository og sikkerhet i XML/EDI”.

Edisys Consulting har også bistått NAV med å utvikle et rammeverk for sikker utveksling av meldinger, basert på en standard innenfor ebXML (electronic business XML) kalt ”Message Service Specification”. Denne spesifikasjonen ble benyttet sammen med ”XML Signature recommendation” fra W3C (World Wide Web Consortium). Leveransen besto av beskrivelsen av en elektronisk konvolutt i form av en XML melding. Konvolutten inneholder blant annet nødvendig informasjon knyttet til signering og eventuell kryptering av innholdet. Dette rammeverket benyttes nå for sikker utveksling av meldinger innen helsevesenet i Norge.

Difi – EHF katalog, ordre og ordrebekreftelse

Edisys Consulting har bistått Difi ved etablering av EHF spesifikasjoner for dokumentene katalog, ordre og ordrebekreftelse.

Målet med prosjektet var å etablere en nasjonal veiledning for bruk av elektronisk varekatalog (EHF Katalog) og elektronisk ordre og bekreftelse (EHF Ordre). Dokumentene supplerer EHF Faktura slik at det blir mulig å gjennomføre en helhetlig og konsistent anskaffelsesprosess (order-to-pay).

I prosjektet har Edisys Consulting bistått ved samling og konsolidering av forretningsmessige krav fra aktørene i det norske markedet, og koordinering av norske krav inn mot relevante europeiske og internasjonale fora.

Edisys Consulting har også utarbeidet en enkel mal for elektronisk varekatalog som er rettet mot SMB-markedet. Malen gjør det mulig for mindre aktører å gjennomføre elektronisk handel på standardiserte løsninger. Malen er realisert som et Excel regneark, som skaper gyldige XML katalogfiler som leverandører kan levere til innkjøpsløsninger.

Vi har også bidratt til å utarbeide en valideringstjeneste for å kontrollere at en XML-fil inneholder lovlige verdier, og utarbeidet veiledere for bruk av internasjonale standardmeldinger (UBL 2.1).

Statnett – sertifikater for fornybare ressurser

På vegne av Statnett har Edisys Consulting bistått i flere prosjekter vedrørende systemspesifikasjon, test, vedlikehold og videreutvikling av systemer for elektronisk meldingsutveksling. Edisys Consulting har blant annet utarbeidet kravspesifikasjonen for det nordiske RECS-systemet, en løsning for ”omsetning av sertifikater for fornybare ressurser”.

Edisys Consulting har også vært en sentral rådgiver i oppbygging, effektivisering og daglig drift av Systemstøtte for Ediel (SSE). Systemstøtte for Ediel er opprettet for å utvikle, innføre, vedlikeholde og teste Edifact-meldinger i den norske kraftbransjen, samt for å være brukerstøtte for aktørene i kraftmarkedet. Systemstøtten drives av Statnett SF, og oppgaven er tildelt gjennom mandat og konsesjon fra NVE.

KLP – elektronisk faktura

Edisys Consulting har fungert som rådgiver for selskapene i KLP (Liv, Skade og Eiendom) i forbindelse med KLPs etablering av det offentlige EHF-formatet for faktura og kreditnota.

KLP var tidlig ute med etablering av fakturamottak for flere av selskapene i det elektroniske standard dataformatet EHF, i dag mottar alle selskaper i konsernet elektroniske faktura.

Edisys Consulting har bistått KLP ved valg av løsningskonsept, funksjonelle krav til løsningen og valg av aksesspunkt. Vi har også bidratt med utvikling og tilpasning av verktøy for konvertering og visning av innholdet i XML-dokumenter.

Gjensidige Forsikring – elektronisk innkjøp og faktura

Edisys Consulting har bistått Gjensidige Forsikring ved innføring av felles innkjøpsportal for konsernet, og ved innføring av mottak av elektronisk faktura fra leverandører.