Våre tjenester

Våre konsulenter løfter dine team med sin kompetanse og erfaring. Vi arbeider på kundesiden i viktige IT-prosjekter, i roller som arkitekt, prosjekt- og teamleder. Vi har en sterk tro på datadeling, samarbeid og standardisering på tvers av digitale økosystemer.

Løsningsarkitektur

Løsningsarkitektur dreier seg om å etablere gode arkitekturer for løsninger som skal støtte en digital transformasjon. Uavhengig av løsningens størrelse og omfang må det gjøres valg knyttet til tekniske konsepter og bruk av standarder. En løsningsarkitekt kjenner ikke nødvendigvis alle detaljer i aktuelle løsningsalternativer. Men det er viktig å ha nok kunnskap til å kunne foreslå de beste alternativene basert på definerte behov.

Informasjonsarkitektur

Informasjonsarkitektur dreier seg om hvordan en virksomhet beskriver og strukturerer informasjon slik at den fremstår som nyttig, hvordan ansvar er fordelt og hvordan IKT-løsninger kan utnytte de effektivt. En informasjonsarkitektur skal sikre god sammenheng mellom arbeidsprosesser og IKT-løsninger for å unngå at det etableres informasjonsområder som ikke henger sammen, såkalte siloer.

Informasjonsarkitektur er en kritisk del av fundamentet for at virksomheten skal kunne nå sine mål. Digitalisering av virksomheten er avhengig av data, både de du konsumerer og data du tilbyr.  Helt sentralt er definisjoner og struktur som må være så god at systemer kan automatiseres og at man stoler på at systemene tar riktige beslutninger. En forutsetning for god datakvalitet er at data er veldefinert, tilgjengelig, sporbar og beskyttet.

Standardisering og harmonisering

Standardisering handler i denne konteksten ikke om å etablere en formell, lovpålagt standard, men om å skape størst mulig enighet om hvordan data skal identifiseres, beskrives og struktureres. Effektiv datadeling i digitale økosystemer forutsetter at alle deltakerne har lik forståelse og er enige om noen felles retningslinjer. Dette omtales også som å skape semantisk operabilitet, og det kan gjelde for en bransje, en nasjon eller en region.

Digital transformasjon

Digital transformasjon handler om å gjøre vesentlige forbedringer i egne arbeidsprosesser gjennom digitalisering og datadeling. For å oppnå dette kreves det god oversikt over eksisterende prosesser og identifisering av problemområder og flaskehalser. Vi har erfart at effektiv datadeling har bidratt til å kutte ledetider og øke marginene og gitt nye forretningsmuligheter for aktørene i verdikjeder og digitale økosystemer.

Datahåndtering

Datahåndtering omfatter å håndtere og forvalte data i hele livsløpet fra identifisering og innsamling, via bruk og lagring til arkivering og sletting. Dette omtales også i noen sammenhenger som Data governance eller styring.

Med stadige endringer i datagrunnlaget bl.a. via datadelinger er det behov for kontinuerlig oppfølging og vedlikehold både av datainnholdet og prosessene for å ivareta datakvalitet. Og dette blir særlig viktig for selskap som ønsker å bli datadrevet og bruke data som grunnlag for å ta beslutninger.