Test og kvalitetssikring

Edisys Consulting har levert tjenester for test og kvalitetssikring i prosjekter for flere oppdragsgivere. Alle våre testressurser er sertifisert ISTQB Foundation Level; Certified Tester og Advanced Level; Test Manager.

Edisys Consultings metodikk for test er basert på ISTQB, og er utvidet basert på praktiske erfaringer fra oppdrag knyttet til etablering og test av løsninger for informasjonsdeling og digital samhandling.
Sentralt i forståelsen av ISTQB er V eller W-modellen. Modellen kan forstås som et rammeverk for utviklingsløpet, fra kravspesifikasjon til vedlikehold.
Metodikken tar utgangspunkt i kundens vedtatte prinsipper og retningslinjer for testgjennomføring dokumentert i en Test policy. En Test policy beskriver hvilke typer av tester som er anbefalt, hvilke verktøy som skal brukes og eventuelle andre overordnede føringer. Dersom det ikke finnes en etablert Test policy vil dette være det første som etableres.
Deretter etableres en Testplan og eventuelt en Master testplan dersom det er flere ulike testprosjekt. Testplanen beskriver bl.a. testomfang, testprinsipper, ansvarsfordeling og overordnet tidsplan for testen.

Måten testen skal planlegges og gjennomføres på vil bl.a. avhenge av om utviklingsprosjektet inneholder iterasjoner eller ikke. Likeledes vil mange og små leveranser stiller andre krav til testing enn få og store leveranser. Det er viktig at det beskrives en tydelig ansvarfordeling mellom leverandørens test og kundens test.
Test case beskrives normalt i et verktøy som HP ALM eller Jira/Zephyr. Bruk av slike verktøy gir en enhetlig oppbygning av testbeskrivelsene og forenkler rapportering og oppfølging av testene. Det er selvsagt også mulig å dokumentere og følge opp test case i Word eller Excel, fortinnsvis ved bruk av faste maler.
Statiske tester er de første testene som må gjennomføres. Disse gjennomføres i spesifikasjonsfasen og har som mål å verifisere at spesifikasjoner og designdokumenter holder god nok kvalitet og kan fungere som grunnlag for testdesign.
Øvrige testtyper som inngår i ISTQB er enhetstest, integrasjonstest, systemtest, ytelsestest, verdikjedetest og akseptansetest. Disse gjennomføres etter hvert som systemet utvikles og leveres. Hvilke tester som skal gjennomføres og når avhenger av hvordan utviklingsprosjektet er organisert.
Det legges også opp til kontrollpunkt tester etter hver iterasjon (sprint) i et prosjekt eller i forbindelse med akseptansetest. Andre forhold som må planlegges og forberedes er testmiljø, testdata og testverktøy.
Kritiske suksessfaktorer er:
• Klart definerte oppstarts- og akseptansekriterier
• Tydelige testbetingelser som definerer hva som skal testes og kriterier for at testen er gjennomført
• Klar ansvarsfordeling mellom leverandørens tester og kundens tester

Les mer om noen prosjekter der vi har levert tjenester for test og kvalitetssikring: