Project Description

Edisys Consulting ledet arbeidet i NRK med å konsolidere og utforme en omforent enhetlig informasjonsmodell, i første omgang med fokus på området for ressurs- og produksjonsplanlegging. Arbeidet danner grunnlaget for implementering av et felles ressurs- og produksjonsplanleggingssystem for alle NRKs programproduserende enheter, fra løpende nyhetsformidling til store dramaserierier. Arbeidet er et av tiltakene i NRKs teknologiplan, som er knyttet opp mot NRKs strategiske målsetninger om effektivisering og redusert kompleksitet.

Det nye systemet vil erstatte flere systemer med til dels ulike datamodeller, og vil bidra til bedre informasjonsforvaltning generelt sett, samt mer enhetlige og effektive prosesser innen planleggings- og produksjonsmiljøet. Systemet integreres både mot økonomi-, HR- og publiseringssystemer.

Vår Informasjonsarkitekt kartla og etablerte en informasjonsmodell basert på nåsituasjonen. Det ble også dokumentert hvilke applikasjoner som var involvert/berørt av anskaffelsen og hvilken informasjon som flyter mellom de berørte applikasjonene.

Videre er det etablert et første målbilde av en helhetlig informasjonsmodell for NRK, samt at det er definert overordnede prosesser og arkitekturprinsipper for informasjonsarkitektur og integrasjonsarkitektur. Det ble også beskrevet en metode for informasjonsmodellering, samt påbegynt arbeide med prosjektmodell, prosjektstyringsmodell og sjekklister.

Samlet danner dette grunnlaget for en helhetlig informasjonsmodell for NRK samt rammeverk og prosedyrer for fremtidige systemanskaffelser og -implementeringer.

Sammen med et High Level Design dokument dekker dette også virksomhetsarkitektur med underliggende arkitekturdomener (informasjon, integrasjon, sikkerhet, applikasjon og teknologi) sitt behov i implementeringen av et nytt felles produksjons- og ressursplanleggingssystem.

Basis for arbeidet er rammeverk/metodikk som TOGAF, Mike2.0, UMM, Domain Driven Design, Gartners Best Practice og Gartners Enterprise Information Model (EIM), samt notasjonsformene ArchiMate, UML og BPMN.