Project Description

Edisys Consulting har siden 2010 bistått Difis i deres initiativer for å etablere e-handel som et virkemiddel for transparente og effektive offentlige anskaffelser.

Edisys Consulting har hatt sentrale roller i flere prosjekter som har støttet opp om dette målet. Våre konsulenter har levert rådgivning knyttet til utvidet virksomhets- og informasjonsarkitektur, ledet og koordinert arbeids- og interessentgrupper, utarbeidet løsningskomponenter for elektroniske offentlige anskaffelser, og utarbeidet ulike typer teknisk dokumentasjon.

Edisys Consulting har hatt et særlig ansvar for å etablere en overordnet arkitektur og ivareta konsistens i Difis satsning gjennom både administrativ og teknisk koordinering av aktiviteter.

Difis engasjement har hatt nasjonalt, nordisk og europeisk innretning

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no