American National Standard Institute

Det amerikanske instituttet for standardisering. Tilsvarer Standard Norge eller den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO.

Står bl.a. bak standarden ASC X.12.

Aksesspunkt

Tjeneste for formidling av elektroniske handelsdokumenter (som f.eks. katalog, ordre, ordrebekreftelse, faktura, kreditnota, purring) basert på nærmere spesifiserte formater, forretningsregler og kommersielle bestemmelser som fastsettes i overensstemmelse mellom en rekke europeiske land (avledet av PEPPOL-prosjektet). En leverandør som ønsker å levere aksesspunkttjeneste, må søke en «regional myndighet» om godkjennelse av tjenesten og inngå en standardisert avtale med den regionale myndigheten om at tjenesten vil bli levert slik det fremgår av avtalen. Difi utøver per tidspunkt rollen som «regional myndighet» i Norge.

Application Programming Interface

Et programmeringsgrensesnitt (Application Programming Interface) som gjør at spesifikke deler av en applikasjon kan aktiveres («kjøres») fra en annen programvare. Ved å benytte APIer kan enkle applikasjoner gjøre endringer, kjøre prosesser eller på annen måte behandle data i en større kontekst.
Koden som utføres kalles for en implementasjon. Typiske prosesser man kan gjøre med et API er GET (hvor man henter ut data fra for eksempel en database), PUT (hvor man gjør endringer på spesifikke objekt i for eksempel en database) og POST (hvor man legger til data i for eksempel en database).

Applicability Statement 1

Standard utviklet av IETF (Internet Engineering Task Force) for sikker og pålitelig meldingsutveksling over SMTP og S/MIME protokollene. Dette var den første AS protokollen som ble utviklet og bruker signatur og kryptering samt at den også gir mulighet for å sende bekreftende svarmelding i retur . Krever at begger parter benytter SSL sertifikater for å sikre utvekslingen av meldinger seg i mellom.

Applicability Statement 2

AS2 er utviklet av IETF og er en tilsvarende standard som AS1, men er definert for å støtte meldingsutveksling over Internet og benytter http eller http S protokollene. AS2 er utviklet som en punkt-til-punkt forbindelse og krever en online (realtime) forbindelse mellom partene og standarden gir av den grunn en mer effektiv meldingsutveksling enn AS1.

AS2 tilbyr mange muligheter som finnes i http, deriblant bedre kontroll og verifikasjon gjennom bruk av kvitteringer og digitale signaturer.

Standarden er mye benyttet innenfor varehandelen i USA.

Applicability Statement 3

AS3 er en tilsvarende standard som AS1 og AS2 men utviklet for å støtte meldingsutveksling over FTP. AS3 ble utviklet av IETF og er basert på bruk av S/MIME over den sikre versjonen av FTP protokollen. AS3 er asynkron, dvs at partene trenger ikke å være koblet opp mot hverandre til en hver tid. Det er heller ingen krav om å lytte på innkommende meldinger/filer.

AS3 kan svært gjerne benyttes av banker eller lignende hvor man allerede har etablert et applikasjonsmiljø og tilhørende sikkert som benytter FTP som kommunikasjonskanal.

Applicability Statement 4

I 2008 ble det påbegynt et arbeide for å utvikle en standard til bruk for meldingsutveksling over webService. Arbeidet har pågått i regi av Drummond Group og er en videreutvikling av AS1, AS2 og AS3 som dekker behovene for meldingsutveksling over SMTP, http og FTP.

AS4 er en profil (subset) av ebMS 3.0 som er en åpen standard for meldingsutveksling utviklet av OASIS. Årsaken til at ebMS 3.0 ble valgt som basis var at denne allerede var publisert som standard for B2B-markedet. Gruppen som har utviklet AS4 er av den grunn underlagt OASIS sin ebXML/ebMS Technical Committee (TC).

AS4 er utviklet for å forenkle implementasjonen av webService B2B ift. ebMS 3.0 og er bygget opp over samme struktur som for AS2.

Siste oppdatering av AS4-profilen er godkjent og publisert høsten 2014.

Accredited Standards Committee

Amerikansk standard for elektronisk utveksling av dokumenter utviklet av Accredited Standards Committee som er underlagt det amerikanske instituttet for standardisering (American National Standard Institute – ANSI). Ofte benevnt som ANSI X12 og er svært lik UN/EDIFACT.

 

American Standard Code for Information Interchange

ASCII er et tegnsett, det vil si en standard for utveksling av tekst mellom datamaskiner. ASCII benytter 7 bit til koder, noe som tillater koding av 128 mulige verdier. 95 av disse er tilordnet store og små bokstaver i det engelske alfabetet (A-Z), tallene 0-9 og en del andre vanlig forekommende tegn. De øvrige er diverse spesialkoder for regulering av flyt, linjeskift og annet. Moderne tegnsett som brukes i dag er utvidelser av ASCII. Mange av disse er også bakoverkompatible med ASCII.

Nasjonale tegnsett supporteres ved bruk av egne tabeller (codepages) som definerer verdier for å oversette bokstaver, tall osv. til maskinlesbar kode.

Secure authentication and acknowledgement message – UN/EDIFACT

AUTACK er en standard UN/EDIFACT-melding for sikker autentisering og bekreftelse av en meldingsutveksling, og brukes for å signere en meldingsutveksling elektronisk

Business to Business

Uttrykk som brukes for å indikere at partene i en gitt samhandling er næringsvirksomheter. Samhandlingen kan for eksempel brukes om elektronisk fakturering mellom næringsvirksomheter – «fra bedrift til bedrift».

Business to Consumer

Uttrykk som brukes for å indikere at partene i en gitt samhandling er bedrifter og privatpersoner (forbruker). Samhandlingen kan for eksempel brukes om elektronisk fakturering mellom næringsliv og privatmarkedet – «fra bedrift til privatpersoner».

Business to Government

Uttrykk som brukes for å indikere at partene i en gitt samhandling er bedrifter og offentlige virksomheter. Samhandlingen kan for eksempel brukes om elektronisk fakturering mellom næringsliv og offentlig sektor – «fra bedrift til offentlig virksomhet».

Banking Status Message – UN/EDIFACT

BANSTA er en standard UN/EDIFACT-melding benyttet for å validere innholdet i en faglig melding samt for å rapportere evt. kanselleringer med oppfølging av disse. Benyttes i Norge for å rapportere feilaktig innhold i dataelemementer og evt. avviste transaksjoner.

Base64 er en måte å konvertere binært innhold (bilder, lyd, video etc.) til en standard ASCII tekststreng som gjør at det bl.a. kan overføres som en tekststreng i en XML-fil

Business Interoperatebility Interfaces

Leveransene fra CEN BII Workshop. Omfatter bl.a. profiler og mapping mot UBL. Gjeldende versjon er BII2 og det jobbes nå med BII3. EHF er basert på BII2.

Business Interoperatebility Specification

BIS er meldingsbeskrivelser som ble utviklet i Peppol-prosjektet basert på BII’s spesifikasjoner.

Comité europeen de normalisation

The European Committee for Standardization (CEN) er en felleseuroperisk standardiseringorganisasjon.. CEN ble etablert i 1961 og medlemmene er de nasjonale standardiseringsorganene i samtlige land i Europa.

CEN Workshop on Business Interoperability Interfaces on public procurement in Europe

Europeisk prosjekt/arbeidsgruppe som skal bidra til interoperabilitet mellom innkjøpsløsninger i offenlig sektor. Norge har vært og er en sentral bidragsyter i CEN BII, både faglig og administrativt.

Syntax and service report message for batch EDI – UN/EDIFACT

Uttrykk som brukes for å indikere at partene i en gitt samhandling er bedrifter og offentlige virksomheter. Samhandlingen kan for eksempel brukes om elektronisk fakturering mellom næringsliv og offentlig sektor – «fra bedrift til offentlig virksomhet».

Multiple credit advice message – UN/EDIFACT

CREMUL er en standard UN/EDIFACT-melding for å sende bekreftelse over alle innbetalinger på en konto for en gitt periode. Meldingen sendes fra finansinstitusjon til kunde.

CEN Workshop Agreement

Avtale kommet ut fra en CEN WS/BII

Multiple debit advice message – EDIFACT

DEBMUL er en standard UN/EDIFACT-melding for å sende bekreftelse over alle utbetalinger på en konto for en gitt periode. Meldingen sendes fra finansinstitusjon til kunde.

Direktoratet for Økonomistyring

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter.

Direktoratet for Forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) bidrar til å utvikle og fornye norsk forvaltning gjennom å etablere prosesser og hjelpemidler for det offentlige i deres anskaffelser, samt å legge til rette for elektronisk kommunikasjon både mellom offentlige virksomheter og med innbyggere og næringsliv.

Direct debit message – UN/EDIFACT

DIRDEB er en standard UN/EDIFACT-melding for å sende direkte debiteringer fra en kreditor til finansinstitusjon. Direkte debitering er en fullmakt til å gi banken anledning til å trekke et oppgitt beløp på en gitt dato på en gitt konto. Direkte debitering avtales skriftlig mellom en kreditor, dennes kunde og banken. Tilsvarer Avtalegiro i Norge.

Document Type Definition

Definerer strukturen i et XML dokument ved å liste opp gyldige elementer og attributter. Kan deklareres i selve XML-dokumentet eller som en ekstern referanse.

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code

EBCDIC er et tegnsett utviklet av IBM på begynnelsen av 1960-tallet. I motsetning til ASCII (7-bit) er EBCDIC 8-bit.  Som for ASCII er nasjonale tegnsett supportert som subsett av EBCDIC med egne kodetabeller (codepages).

ebXML Business Process Specification Schema

Er en åpen standard for å beskrive forretningsprosesser ihht. ebXML-rammeverket. ebBP (ebXML Business Process Specification Schema ) er godkjent og vedlikeholdes av OASIS og beskriver innholdet i en forretningsprosess i et xml-format. ebBP har referanser til ebCPP.

ebXML Collaboration-Protocol Profile and Agreement

En åpen standard for å beskrive kommunikasjonsparametere ihht. ebXML-rammeverket. ebCPP (ebXML Collaboration-Protocol Profile and Agreement ) er en standard som er godkjent og vedlikeholdes av OASIS og som definerer elektroniske partnerprofiler (CPP – CollaborationProtocolProfile) og samhandlingsavtaler (CPA -CollaborationProtocolAgreement).

En CPP dokumenterer hva en aktører er i stand til å utføre av elektronisk samhandling og hvilke kommunikasjonsparametere man benytter i denne samhandlingen.

En CPA dokumenterer hva to aktører er i stand til å utføre av elektronisk samhandling seg i mellom og de konkrete kommunikasjonsparametrene som skal benyttes.

ebCPP har referanser til både ebMS og ebBP.

ebXML Messaging Services

Er en åpen standard for meldingsutveksling ihht. ebXML-rammeverket, ebXML Messaging Service specification (ebMS). Standarden gir en stabil og sikker SOAP/Webservices basert metode for pakking, ruting og transport av meldinger mellom to parter. ebXML utvider SOAP-standarden med tjenester for sikkerhet og pålitelighet som er nødvendige for å utveksle meldinger på en trygg måte. ebMS er en nøytral kommunikasjonsprotokoll selv om de underliggende protokollene enten er http, FTP  eller SMTP. ebMS definerer både et meldingsformat (en konvolutt for andre meldinger), og tekniske prosesser for programvare som utveksler ebXML-meldinger.

ebXML Registry Information Model

En åpen standard for registry ihht. ebXML-rammeverket, ebXML Registry Information Model (ebRIM). Standarden er godkjent og vedlikeholdes av OASIS og definerer hvordan man kan lagre informasjon i et registry slik at denne blir tilgjengelig for en gitt gruppe interessenter. Partnerprofiler (CPP), samhandlingsavtaler (CPA, forretningsprosesser (ebBP) og meldingsdefinisjoner/-schema er typisk informasjon som kan lagres i et registry. Sammen med ebRS danner dette standard for å etablere RegRep (Registry/Repository).

ebXML Registry Services

En åpen standard for repository ihht. ebXML-rammeverket, ebXML Registry Services (ebRS). Standarden er godkjent og vedlikeholdes av OASIS og definerer hvordan man skal etablere et repository (lager/database) og gjøre den informasjon man har definert ihht. ebRIM tilgjengelig for en gruppe interessenter.

Electronic Business Using eXtensible Markup Language

Er et rammeverk for meldingsutveksling definert av OASIS og sertifisert av ISO. ebXML består av en familie av XML baserte standarder som har som misjon å fasilitere en åpen XML-basert infrastruktur for global bruk i elektronisk handels informasjon. ebXML er sertifisert av ISO som ISO-15000, med fem underspesifikasjoner (ebMS, ebBPSS, ebCPP, ebREQ og ebRIM).

Electronic Data Interchange

Dette er metode for å overføre data/dokumenter mellom to parter på en standardisert maskinlesbar måte. EDI forutsetter sekvenser av ulike meldinger mellom parter som baserer seg på strikte fastlagte formater. Det finnes flere standarder for selve meldingene som kan sendes UN/EDIFACT, ASC X.12, TRADACOMS, ODETTE og VDA

Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport

FN-standard for utveksling av data som definerer datastrukturer, kodeverdier og meldingstyper for å overføre informasjon på en omforent og strukturert måte. Standarden benyttes innen   de fleste forretningsområder. Se også UN/EDIFACT.

Elektronisk faktura

Faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt.

I Norge benyttes det tre «typer» e-faktura:

  • eFaktura – Som er bankenes e-faktura format som benyttes innen privatmarkedet (som vi mottar i nettbanken vår).
  • E-faktura – Som er EHF’s elektroniske faktura. E-faktura benyttes av bedriftsmarkedet og offentlig sektor, og er utviklet i regi av Difi.

E2B – Som er et fakturaformat som ble utarbeidet av aktører i norsk næringsliv. Målet var å utvikle èn felles standard for elektronisk utveksling av alle typer fakturatransaksjoner. Formatet er imidlertid lite i bruk og ser ut til å bli erstattet av EHF-formatet.

Elektronisk handelsformat

Offentlig standard for utveksling av elektroniske dokumenter i anskaffelsesprosesser i det norske markedet. EHF er basert på CEN BII og forvaltes av Difi.

Format for  anbudskatalog

Formatet benyttes for kataloger som utveksles i en anbudsfase, og som binder sammen selve konkurransen og avrop på inngått kontrakt og samtidig lager en bro mellom konkurransegrunnlagsverktøyer og bestillingsystemers katalogverktøy. CEN holder på med å utvikle standarden gjennom CEN BII3 Workshop

Format for faktura og kreditnota

Ved at virksomheten innfører en bestillingsprosess i hele sin organisasjon vil den elektroniske ordren gi god informasjon til leverandør som kan snu denne informasjonen og fylle EHF Fakturaformatet.  Når fakturameldingen sendes inn elektronisk med et bestillingsnummer vil fakturamottakssystemet kunne maskinelt behandle fakturaen og matche denne mot bestilling og den kan automatisk overføres til regnskapssystemet for utbetaling. Dette vil gi kjøper og leverandør store prosessuelle besparelser samt mulighet for raskere oppgjør

Format for vare- og tjenestekatalog

EHF Katalog er format for utveksling av vare- og tjenestekataloger som del av en innkjøpsprosess (post-award).. Den gir leverandører mulighet til å vise frem sitt sortiment på en strukturert og standardisert måte for både offentlig og privat sektor. Katalogen gir leverandører mulighet til å tilby sitt sortiment på tvers av geografiske grenser og på tvers av landegrenser innen EU landene

Format for ordre og ordrebekreftelse

EHF Ordre og ordrebekreftelse er formater som skal brukes for elektronisk utveksling av bestillinger og bekreftelser mellom kjøper og leverandør.

Format for pakkseddel

Et organisert varemottak som sikrer at rett vare og tjeneste er levert til oppdragsgiver er viktig for virksomheters internkontroll. EHF Pakkseddel gir varemottakssystemer god informasjon om hvilken vare og tjeneste som er levert så den i virksomheten som har ansvaret for vare/tjeneste mottaket vil kunne registrere hva som er levert.

Ehandelsplattformen

Tjeneste som understøtter elektronisk handel i norsk offentlig sektor med særlig fokus på prosessene «fra bestilling til betaling». Tjenesten omfatter ulike tjenester for både offentlige kjøpere og deres leverandører og tilbyr ett standardisert grensesnitt for utveksling av elektroniske handelsdokumenter. Tjenesten opereres av Capgemini Procurement Services (tidligere IBX) etter avtale med Difi. Alle statlige forvaltningsorgan, helseforetak, kommuner og fylkeskommuner har en avtalefestet rett til å benytte tjenesten.

Generelt begrep om bruk av elektroniske verktøy for å understøtte kjøps- og salgsprosesser. Difi bruker begrepet særlig knyttet til følgende anskaffelsesprosesser: Planlegging og gjennomføring av konkurranser om offentlige anskaffelser, kontraktsadministrasjon, bestilling og leveranse / mottak av varer og tjenester, fakturering og betaling. Innføring av elektronisk handel kan ha flere formål:

  1. Sikre at gode anskaffelsesprosesser blir fulgt i hele organisasjonen. 2. Generere styringsinformasjon.
  2. Forenkle og automatisere prosesser.
  3. Sikre sporbarhet og mulighet for kontroll.

Målsetningen er at dette skal gjøre offentlige anskaffelser bedre, enklere og sikrere.

Elektronisk mottakeradresseregister

Sentralt styrt norsk adresseregister av mottakere av EHF – dokumenter. Registeret forteller hvilket aksesspunkt mottaker ønsker å få sine fakturaer, kreditnotaer og purringer til. Alle som er i stand til å sende eller motta EHF-dokumenter skal være registrert i ELMA. Registeret forvaltes av DIFI

electronic Procurement, Invoicing and Ordering

ePRIOR er en åpen kildekode e-handel plattform som tillater en praktisk implementasjon av elektronisk samhandlingstjenster innen enhver offentlig administrasjon.

Enterprise Resource Planning

Enterprise resource planning (ERP) er betegnelsen på programvare som støtter opp om et flertall av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. ERP er ikke en produktbetegnelse, men en beskrivelse av kvaliteten på integrasjonen mellom de nevnte områdene

Financial cancellation message – UN/EDIFACT

FINCAN er en standard UN/EDIFACT-melding for å sende en kanselleringsmelding fra en betaler til dennes bankforbindelse for å kansellere en betalingsanmoding sendt via PAYMUL eller DIRDEB

Multiple interbank funds transfer message  – UN/EDIFACT

FINPAY er en standard UN/EDIFACT-melding for interbank-transaksjoner, dvs. overføring av betalinger mellom finansinstitusjon. Meldingen kan inneholde interbank-transaksjoner til flere finansinstitusjon hvis den sendes via en oppgjørssentral f.eks NETS (NICS)

Financial statement of an account message  – UN/EDIFACT

FINSTA er en standard UN/EDIFACT-melding for å overføre kontoinformasjon og transaksjonshistorikk (kontoutskrift) for en gitt periode på en gitt konto fra en finansinstitusjon til kunde.

File Transfer Protocol

Er en åpen standard for meldingsutveksling ihht. ebXML-rammeverket, ebXML Messaging Protokoll for å overføre filer uten spesielle krav til sikkerhet.

File Transfer Secure Protocol

Protokoll for å overføre filer. FTPS er en metode for sikre en FTP-sesjon vha SSL/TLS. Det finnes flere løsninger for dette.

Den prefererte metoden er benevnt AUTH eller EXPLICIT SSL FTP. Klienten kobler seg opp som normalt ved en FTP-sesjon på port 21 og foreslår for serveren at SSL/TLS skal benyttes. Den initielle datastrømmen er ikke kryptert.

IMPLICIT SSL FTP er et eldre alternativ til AUTH. Her benyttes vanligvis port 990 og SSL-forbindelsen settes direkte opp på denne før noen FTP-data sendes.

Global Location Number

Global Location Number (GLN) er et globalt nummersystem for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner. Eksempel på fysiske lokasjoner er lager, hentested og leveringsadresse. GLN er et 13-sifret nummer som inneholder landprefiks, serienummer og kontrollsiffer. I elektroniske handelsmeldinger (EDI/XML) benyttes GLN for å identifisere de ulike aktørene og deres roller som avsender, mottaker, kjøper, selger, bestiller, fakturamottaker, leveringssted etc. GLN er også i aktiv bruk på en rekke andre områder som for eksempel elektroniske innkjøpsportaler, bonus- og avregningssystemer og sporbarhet. GLN administreres av GS1

Global Services Relation Number

Snakk med Erik

Global Trade Item Number

Globalt nummersystem for identifisering av  varer.

HyperText Transfer Protocol

Protokoll for å sende eller motta filer, spesielt benyttet for web-sider eller web-side komponenter.

HyperText Transfer Protocol Secure

En kombinasjon av http og SSL/TLS protokollen for støtte kryptering og sikker identifikasjon. Gjerne brukt ved betalingsløsninger og løsninger som krever sikker løsning for overføring av sensitiv informasjon.

Internet Engineering Task Force

Internet Engineering Task Force (IETF) utvikler og promoterer Internett-standarder, i nært samarbeid med W3C og standardiseringsorganisasjonene ISO og IEC, og befatter seg spesielt med standardene innen TCP/IP. Standard-dokumenter fra IETF blir publisert i serien Request For Comments (RFC), som er fritt tilgjengelig over Internett.

Se også EDI

Meldingsutveksling av elektroniske dokumenter mellom to parter i et maskinlesbart format

Samhandling mellom organisasjoner, f.eks mellom en offentlig etat og en leverandørbedrift

ISO 20022 så dagens lys i desember 2004 og er en standard som er utviklet for å formidle ulike finansielle meldinger mellom finansinstitusjoner og mellom finansinstitusjoner og deres kunder. Standarden er XML-basert og er utviklet av CGI (Common Global Implementation) som er en gruppe sammensatt av internasjonale banker og en rekke av deres store internasjonale kunder. Utviklingen av meldingene har vært drevet av kundenes behov for å koordinere implementeringer av elektroniske og meldingsbaserte løsninger kundene har mot flere ulike banker. Standarden ble opprinnelig utviklet for å dekke behovet for harmonisering av betalinger innen EURO-sonen (SEPA – Single European Payments Area) men ble raskt utvidet til å dekke betalinger for hele verden. Vedlikehold og videre utvikling av standarden gjøres i samarbeid mellom CGI og SWIFT.

ISO 20022 inneholder meldingstyper som benyttes innenfor områdene betalingsformidling, cash management, verdipapir- og valutahandel, finansiell informasjon ifm. varehandel og kort. I den norske finansnæringen styres implementeringen av Bankenes Standardiseringskontor (BSK) i samarbeid med bankene.

Internasjonal standard for landkoder

Inneholder alle aktive landkoder, men også regionale underkoder(f.eks delstater i USA). I tillegg også historiske koder. Er normalt to tegn, men er også en variant med 3 bokstaver og en med numerisk verdi(3-siffer). Norge har NO,NOR pg 578

8bits tegnsett

ISO8859 er en standard som dekker tegnsett for flere språk. Standarden dekker først og fremst alle tegn som er definert i ASCII. I tillegg er det definert egne deler av standarden som dekker spesialtegn for en region i tillegg til ASCII-tegnene, slik at hver del/versjon av standarden blir en komplett kodetabell for en region. Eksempelvis inneholder ISO8859-1 alle tegn som er definert i ASCII pluss de fleste spesialtegn som er brukt i de vesteuropeiske språk.

EDIFACT Syntax Rules Standard

Standarden EDIFACT Syntax Rules eren standard som definere syntaksregler som benyttes i UN/EDIFACT. Standarden er godkjent av ISO.

Lightweight Message Exchange

LIME er en protokoll som benyttes for transport av elektroniske meldinger. Benyttes i infrastrukturen for elektronisk handel i Europa. En enkel valgfri profil som støtter sending og mottak av meldinger til / fra et Aksesspunkt uten at det kreves sertifikat.

Spesifikasjon av en konvertering fra et format til et annet. For eksempel fra et bedriftinternt systemformat til EDIFACT for standardisert utveksling med omverdenen.

I EDI-sammenheng er dette representasjon av innhold i et dokument som en strukturert informasjonsstreng i henhold til et definert format, f.eks. EHF Ordre.

En samling av elektroniske meldinger som er definert innenfor samme familie, f.eks. UN/EDIFACT.

Message Level Response

Kvitteringsmelding fra mottaker at han har mottatt dokumentet og mottakerens intensjoner ift å behandle dokumentet (må isf også inneholde en begrunnelse på hvorfor mottaker ikke vil behandle dokumenter som er mottatt). MLR returneres tilbake til avsender innen rimelig tid, med avsenders organisasjonsnummer som nøkkel for transporten. Organisasjonsnummer til avsender må da ligge i ELMA med dokumenttype MLR. MLR er valgfri og avtales partene mellom om bruken.

Organization for the Advancement of Structured Information Standards

OASIS er et konsortium med over 600 medlemsorganisasjoner som driver utvikling og fremmer bruk av åpne standarder. OASIS står bl.a. bak utviklingen av ebXML-rammeverket, Open Document formatet (OD), Universal Business Language (UBL) og diverse WebService-standarder som f.eks. WS Security.

Odette er en europeisk samarbeid, ble etablert i 1984  og er et standardiseringsorgan  for bilindustrien. Odette arbeider for å standardisere bilindustriens leveranseprosesser og informasjonsflyt, og har bl.a. definert et sett av elektroniske meldinger som utveksles mellom aktørene i sektoren

Odette File Transfer Protocol 2.0 – se ODETTE

Multiple payment order message – UN/EDIFACT

PAYMUL er en standard UN/EDIFACT-melding for å sende en eller flere betalingsanmodninger fra kunde til en finansinstitusjon.

Avtale om samtrafikk mellom adminstrativt separate  kommunikasjonspartnere.

Peering er en avtale om samtrafikk mellom administrativt separate partnere i ulike nettverk for å utveksle trafikk mellom kundene i hvert nettverk. Den rene definisjonen av peering er oppgjør fri eller «avsender holder alle», som betyr at ingen av partene betaler hverandre for utvekslinger. I stedet kommer inntektene fra egne kunder. Markedsføring og kommersielt press har ført til at ordet tittet rutinemessig brukes når det er noe oppgjør involvert, selv om det ikke er nøyaktig tekniske bruken av ordet. Uttrykket «oppgjør-free peering» er noen ganger brukt til å gjenspeile denne virkeligheten og entydig beskrive rent kostnadsfritt peering situasjonen. Peering krever fysisk sammenkobling av nettverk, utveksling av ruting informasjon gjennom Border Gateway Protocol (BGP) ruting-protokollen, og er ofte ledsaget av peering avtaler med ulik formalitet, fra «håndtrykk» til tykke kontrakter.

Pan-European Public Procurement Online

Europeisk nettverksinfrastruktur for elektronisk samhandling innen offentlige anskaffelser.

PEPPOL-prosjektet er satt i gang av EU-Kommisjonen og har som visjon at hvilket som helst firma i Europa, inkludert små og mellomstore bedrifter (SMB), skal kunne kommunisere elektronisk med hvilken som helst europeisk offentlig virksomhet gjennom hele anskaffelsesprosessen.  Prosjektet har også som målsetning å sørge for at de nasjonale e-handelsløsningene som alt finnes i Europa skal kunne samhandle via en felles infrastruktur, og skal omfatte hele prosessen fra ordre til betaling. PEPPOL-prosjektet gjør det mulig for offentlige oppdragsgivere å utvide sitt leverandørmarked, samtidig som f.eks. norske leverandører får muligheten til å delta i anbud fra utenlandske offentlige oppdragsgivere. Ved hjelp av PEPPOL sine løsninger og prosesser skal man kunne levere tilbud elektronisk og på en sikker måte.

Public Key Infrastructure

Identifisering, autensiering(etablering av tillit til en person, organisasjon eller gjenstands identitet), og digtal signatur av dokumenter eller programvare. Signatur har sin tur to hovedeffekter: Verifisering av dataintegritet og ikke avviselighet(non-repuditation). Eksempler på publikumsrettede PKI’er i Norge er BankID (i regi av de norske bankene) og Buypass (i regi av Posten)

Regional Authority

Regional myndighet ble introdusert av PEPPOL-prosjektet og beskreiver en rolle i forvaltningen av transportinfrastrukturen for elektronisk handel. På norsk sier vi regional myndighet, men har beholdt forkortelsen RA. Regional myndighet godkjenner og underskriver avtaler med aksesspunkter. PT så er DIFI regional myndighet i Norge.

Representational state transfer

REST er en arkitekturstil som definerer faste rammer for Web Services. Web servicer som følger REST arkitektur kalles ofte RESTful Web services (RWS), og tillater interoperabilitet mellom IT-systemer. RESTful Web services tillater et IT-system å aksessere og manipulere tekstrepresentasjoner av ressurser i et annet IT-system gjennom bruk av et sett av forhåndsdefinerte handlinger.
Andre webservicer (ikke RESTful) som feks SOAP WS eksponerer sine egne, og ofte unike operasjoner eller funksjoner.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

Et verdensomspennende nettverk for utvikling og utveksling av finansielle meldinger og som benyttes av både finansielle institusjoner og bedrifter. Internasjonale banker og finansinstitusjoner er driverne i SWIFT og står bak utviklingen av de løsninger SWIFT representerer.

Security Assertion Markup Language

SAML er en XML basert standard for å kommunisere identitetsinformasjon mellom organisasjoner. Den primære funksjonen av SAML er å gi Internet Single Sign-On (SSO) for organisasjoner som ønsker og sikkert koble til internettprogrammer som vinnes både i og utenfor sikkerhetsparameter i organisasjonens brannmur.

 XML-språk for å utvikle valideringsprogrammer

Det er utviklet Schematron-valideringsprogrammer for sjekk av innholdet i EHF-meldinger.

Single European Payments Area

EU initiativ for å harmonisere og standardisere betalinger innenfor og til/fra EURO-sonen . SEPA berører EU-landene og alle EØS-landene samt Sveits . SEPA sees på som en naturlig følge av dannelsen av EU og innføringen av én felles valuta i Europa i 1999 for å styrke det interne EU-markedet og fjerne de viktigste hindringene for handel og tjenester innen EU. SEPA baserer seg på ISO20022 standardenog meldingene sendes over SWIFT-nettverket . EU–landene er pålagt å gå over til ISO20022 fra 2016 mens EØS-landene er planlagt til ca. 2020.

Secure File Transfer Protocol

SFTP eller SSH File Transfer Protocol er en nettverksprotokoll for sikker overføring av filer i et usikkert nettverk. Den benyttes vanligvis sammen med SSH, som i seg selv vanligvis ikke tilbyr sikker utvekslig av data. SFTP tilbyr omtrent samme funksjonalitet som standard FTP, som kopiering, sletting og navneskifte på filer – men da med mulighet for bl.a kryptering av data og autentisering. SFTP må ikke forveksles med FTP over SSH som ikke tilbyr kryptering av datastrømmen, men bare kontrollstrømmen. SFTP er en nyere protokoll utviklet av IETF. Den brukes gjerne sammen med SSH versjon 2, men kan med visse begrensninger ofte også benyttes sammen med SSH versjon 1. Protokollen i seg selv definerer hverken autentisering eller kryptering. Dette forutsettes det at underliggende funksjoner i implementeringen tar hånd om. Protokollen har ennå ikke oppnådd status som en Internet-standard.

En svensk metode for å hindre at data endres i meldingsutveksling

Det beregnes en sjekksum på hele forsendelsen og denne sjekksummen krypteres. Dataene kan fremdeles leses i klarttekst, men kan ikke endres uten at sigilleringsystemet hos endelig mottaker vil stoppe denne. Brukes blant annet i all Interbanksammenheng i Norge(NICS). Nets genererer de nødvendige nøkler og distribuerer disse til bank datasentralene som opererer i Norge.

Service Metadata Locator

Sentralt register for riktig SMP. Finnes en lokasjon av i verden. PT i Østerrike

Service Metadata Publisher

Register som inneholder data om mottakers dokumenttype, profil og aksesspunkt

Simple Object Access Protocol

SOAP er en (plattformuavhengig) protokoll for utveksling av XML-baserte meldinger i datanettverk. SOAP danner grunnlaget for Web services (elektroniske tjenester over World Wide Web). Vanligvis brukes http  /HTTPS til å overføre meldingene.

Secure Shell

En nettverksprotokoll som befinner seg på applikasjonslaget, og brukes normalt å få tilgang til en kommandolinje (shell) på en annen maskin. SSH ble designet for å ta over for telnet-, rlogin- og rsh-protokollene. Bruksområdet er stort sett det samme som for telnet, men i motsetning til telnet, som sender alt (inkludert passord) i klartekst, blir all trafikken mellom en SSH-klient og –server kryptert.

Secure Socket Layer

Standard for sikker kommunikasjon over Internet. Benyttes i dataoverføring, epost-kommunikasjon, på nettsider m.m, og gir en kryptert kommunikasjon for å hindre uautorisert innsyn i dataoverføringen. Det benyttes digitalt sertifikat for å sikre/kryptere kommunikasjonen.

Secure Trusted Asynchronous Reliable Transport

START er en protokoll som benyttes i PEPPOL prosjektet. Protokollen for kommunikasjon mellom aksesspunkter

Transport Layer Security

Transport Layer Security (TLS) og dens forgjenger Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, Internett-faksing, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Det er små forskjeller mellom SSL og TLS, men de er hovedsakelig like.

Universal Business Language

UBL er et sett av XML formater for forretningsdokumenter relatert til en anskaffelsesprosess, og er utviklet og forvaltes av OASIS. CEN/BII-spesifikasjonene, som er basis for PEPPOL sin utvikling, er en videreutvikling av UBL

United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business

Enhet under FN som arbeider for standardisering av meldingsformater for handel og e-handel.

United Nations Economic Commission of Europe

En av fem regionale kommisjoner i FN. Består av områdene Nord-Afrika og Europa. Hovedkontor i Geneve.

United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport

FN-standard for utveksling av data som definerer datastrukturer, kodeverdier og meldingstyper for å overføre informasjon på en omforent og strukturert måte. UN/EDIFACT benyttes innen   de fleste forretningsområder og benytter syntaksregler definert ihht. ISO-standarden ISO9735.

UN Code List

En liste over alle kodesett som brukes i kodete dataelementer

Unicode er et tegnsett som har som formål å skape et standard tegnsett for alle datamaskiner som støtter alle språk som er i praktisk bruk. Unicode blir utviklet av en privat organisasjon kalt The Unicode Consortium. Organisasjonen ble stiftet i 1991 med det Unicode-standarden inneholdt i versjon 3.1 95221 skrifttegn, og standarden har senere blitt utvidet.

Unicode bruker forskjellige metoder for å representere tegnene i filer. I UTF-32 brukes 32 bit per tegn for å representere hele dagens Unicode-tegnsett, mens i UTF-16, som brukes i nyere versjoner av Windows, deles tegnene opp i porsjoner på 16 bit. UTF-8 bruker sekvenser på 8 bit, og er gjort bakoverkompatibelt med 7-biters ASCII tegnsettet som brukes i en stor andel av verdens datasystemer, slik at det enkelt kan benyttes i en rekke operativsystemer og kommunikasjon over Internett.
Fordelen med Unicode er at det tillater flerspråklig kommunikasjon. Mens ASCII-baserte tegnsett hindrer brukeren i å skrive på flere språk innenfor ett og samme dokument, støtter Unicode de fleste språk en innenfor rimelighetens grenser kan tenkes å bruke i et datasystem. Dermed gjør Unicode det mulig å enkelt representere flerspråklig data elektronisk. For mange språk er det uten Unicode vanskelig eller umulig å finne applikasjoner som støtter det.

16 bits Subsett av UNICODE

UTF-16 supporteres på IBM stormaskin ved siden av EBCDIC og ASCII .

32 bits versjon av UNICODE

Brukes ikke i stor grad, da hvert tegn bruker 32 bit dataplass som er lite effektivt. Men UTF-32 takler samtlig tegn i hele UNICODE katalogen.

UTF-8 er et 8-bits subsett av UNICODE

UTF-8 er designet for bakoverkompatibilitet for ASCII. Og er anbefalt brukt på email, og flere operativsystem og programmeringsspråk støtter UTF-8. Benytter kodesider for å representere nasjonale tegn. De første 128 tegnene er identisk med de første 128 tegnene i ASCII

UTF-EBCDIC er designet for bakoverkompatibilitet for EBCDIC, men er ikke i særlig bruk. De første 128 tegnene er identisk med de første 128 tegnene i EBCDIC. IBM støtter dette ikke, de har i stedet brukt UTF-16

World Wide Web Consortium

En Internasjonal medlemsorganisasjon som bidrar til å utvikle web-baserte standarder. W3C tilbyr også tjenester for testing og validering av web-sider.

WebService er en protokoll for utveksling av XML-baserte meldinger over http/HTTPS og benytter SOAP-protokollen som basis for sine definisjoner.

Web Services Description Language

WSDL er et XML format for å beskrive nettverkstjenester som et sett av endepunktene som opererer på meldinger som inneholder enten dokument-orientert eller prosedyre-orienterte informasjon.

Se ASC X.12

XML Path Language

Et språk for å selektere noder i et XML dokument. XPATH kan brukes til beregne verdier basert på innholdet i et XML dokument

XML Schema Definition

Spesifikasjon av innhold og struktur i et XML-dokument

eXtensible Stylesheet Language Transformations

Teknikk for å transformere ett XML-dokument fra et format til et annet format