Norges ledende kompetansemiljø på elektronisk samhandling

Standardiseringsarbeid

Som selskap er vi opptatt av standardisering, fordi det reduserer terskelen for å løsninger i bruk og gir reduserte kostnader ved implementering. Våre konsulenter har derfor i en årrekke valgt å engasjere seg i internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor områder som har vært relevante. Noen eksempler på våre bidrag: UN/CEFACT 2015 – 2017: Domain Coordinator for UN/CEFACTs arbeid innenfor innkjøpsområdet. 2006 – 2012: Leder for UN/CEFACT/ATGs arbeidsgruppe for utvikling og vedlikehold av standardmeldinger basert på XML (UN/CEFACT ATG2). 2002 - 2006: Sekretariat for UN/CEFACT/ATGs arbeidsgruppe for utvikling og vedlikehold av standardmeldinger basert på XML. 2002: Leder for arbeidet med etablering av UN/CEFACTs

Peppol styringsstruktur

Det lille norske selskapet som forandret forretningsverdenen - i hvert fall i Europa Elektronisk handelsformat. De fleste som smaker på ordet vil nok si at det er en smule tørt. Men hvis vi heller sier forkortelsen, EHF, så er det en del rørleggere, tømrerbedrifter og frilansfotografer som vil nikke anerkjennende og koble det til elektronisk fakturahåndtering. For ja, EHF-faktura er uløselig bundet til elektronisk handelsformat, og er det noe som har forenklet hverdagen til norske bedrifter de siste årene, så er det nettopp EHF-fakturaer. Det smarte med EHF-faktura er at den kan sendes digitalt direkte fra utsteders økonomisystem til mottakers

Harmonisering i kraftmarkedet

Våre konsulenter har i en årrekke levert bistand til Statnetts arbeid med standardisering og harmonisering i det nordiske sluttbrukermarkedet for kraft. Våre konsulenter har bidratt i flere standardiseringsinitiativer, blant annet: Løpende teknisk og funksjonell bistand innenfor Statnett sitt system- og avregningsansvar, gjennom oppdrag relatert til NEE, LARM, NEG, ELSERT og NorNed. Deltagelse i møter med myndigheter, markedsaktører og andre TSOer, gjennom NEG, NorNed og ebIX® Bistand som teknisk møtesekretær i en rekke standardiseringsprosjekter, som AIB, NEE, NEG og ebIX® Løpende ansvar for utvikling og vedlikehold av dokumentasjon for samhandling i sektoren, innenfor områder som Statnetts internformat (LARM), Norsk Ediel-standard, implementasjonsguider og

Elhub mottaksprosjekt

NVE besluttet i 2013 at det skulle etableres en sentral norsk datahub. Nesten 6 år senere, i februar 2019 gikk Elhub i produksjon. Elhub skal bidra til å oppnå effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet, og forenkle forretningsprosesser mellom aktørene i sluttbrukermarkedet for kraft, som f.eks. leverandørbytte. Elhub skal også spare aktørene og bransjen for kostnader, ved at en rekke oppgaver sentraliseres som nettselskapene ellers ville måtte ha utført hver for seg. Våre konsulenter bidro gjennom hele prosjektet, fra utarbeidelse av kravspesifikasjon til mottak, test og produksjonssetting av løsningen. Gjennom perioden har vi bistått i flere roller i Stanetts

Informasjonsarkitektur og Master data management

I forbindelse med Statnetts arbeid for å digitalisere virksomheten etablerte Statnett et strategisk initiativ for etablering av en helhetlig informasjonsarkitektur, data governance og Master Data Management (MDM). Målet med prosjektet var å oppnå tilstrekkelig kontroll med data og informasjon, masterdata, kvalitet, livssyklus og dataflyt/integrasjon. Den etablerte informasjonsarkitekturen møter behovet til interessenter og eiere, både på forretningssiden og innen IKT, og arkitekturen danner grunnlag for digitalisering og effektivisering av utbygging og vedlikehold i en organisasjon med betydelige anleggsmasser og hyppige endringer. Gjennom prosjektet ble det utarbeidet visjon, målbilde og veikart for informasjonsarkitektur basert på "Best practice" metodeverk og Gartners Enterprise Information

eFaktura til offentlig, bedrift og person

KLP har etablert løsning for distribusjon av elektronisk faktura til alle sine kunder - både offentlige virksomheter, bedrifter og privatpersoner. Det var i prosjektet sentralt for KLP å sikre at løsningen tilfredsstilte krav fra deres egen forretning, og fra de ulike kundesegmentene de betjener.   I prosjektet leverte våre konsulenter blant annet Rådgivning rundt arktitektur knyttet til virksomhet, informasjon, løsning og infrastruktur. Rådgivning rundt test og prosjektkoordinering. Faglig støtte for utviklere på EHF-standarden (XML) Utvikling og dokumentasjon av mappinger mot EHF-formatet Utvikling og dokumentasjon av løsning for transformasjon og presentasjon Prosjektet ble kjørt etter smidige prinsipper. 

Effektive offentlige anskaffelser

Edisys Consulting har siden 2010 bistått Digitaliseringsdirektoratet i deres initiativer for å etablere e-handel som et virkemiddel for transparente og effektive offentlige anskaffelser. Edisys Consulting har hatt sentrale roller i flere prosjekter som har støttet opp om dette målet. Våre konsulenter har levert rådgivning knyttet til utvidet virksomhets- og informasjonsarkitektur, vi har ledet og koordinert arbeids- og interessentgrupper, utarbeidet løsningskomponenter for elektroniske offentlige anskaffelser, og utarbeidet ulike typer teknisk dokumentasjon. Edisys Consulting har hatt et særlig ansvar for å etablere en overordnet arkitektur og ivareta konsistens i Digitaliseringsdirektoratets satsning gjennom både administrativ og teknisk koordinering av aktiviteter. Digitaliseringsdirektoratets engasjement har

Opplæring og innføring av ISO20022

ISO 20022 er en internasjonal meldingsstandard for finansielle filbaserte meldinger, beregnet på bruk i hele verdikjeden fra betaler til betalingsmottaker. Standarden ble innført i det norske markedet av BITS i 2016 - 2017, som erstatning for gamle, nasjonale, proprietære formater og standarder for betalingsmeldinger. Edisys Consulting utarbeidet kursmateriell for ISO 20022 på vegne av BITS. Materiellet var rettet mot sluttbrukere og systemleverandører, med mål om å øke kompetanse for å lette implementering og migrering av løsninger til den nye standarden. Edisys gjorde også tilpasning av kursmateriell til spesifikke oppdragsgivere, planla og gjennomførte bedriftsinterne kurs for systemleverandører, brukere og banker som

Informasjonsmodell for ressurs- og produksjonsplanlegging

Edisys Consulting ledet arbeidet i NRK med å konsolidere og utforme en omforent enhetlig informasjonsmodell, i første omgang med fokus på området for ressurs- og produksjonsplanlegging. Arbeidet danner grunnlaget for implementering av et felles ressurs- og produksjonsplanleggingssystem for alle NRKs programproduserende enheter, fra løpende nyhetsformidling til store dramaserierier. Arbeidet er et av tiltakene i NRKs teknologiplan, som er knyttet opp mot NRKs strategiske målsetninger om effektivisering og redusert kompleksitet. Det nye systemet vil erstatte flere systemer med til dels ulike datamodeller, og vil bidra til bedre informasjonsforvaltning generelt sett, samt mer enhetlige og effektive prosesser innen planleggings- og produksjonsmiljøet. Systemet

Informasjons- og løsningsarkitektur

Skatteetaten har et høyt endringspress og er i gjennomføringsfasen for flere store tiltak. Våre konsulenter bistår i roller som informasjons- og  løsningsarkitekter som del av etatens samlede arkitekt ressurspool. I de større utviklingsprosjektene arbeider vi i kryssfunksjonelle team med oppgaver for blant annet informasjonsmodellering for å utvikle XSD'er til utviklingsteamene, og jobbe med begrepsarbeid innenfor de ulike domenene. Våre oppgaver er blant annet: Drive kravarbeid etter smidige metoder og teknikker Analysere, dokumentere og prioritere behov og krav, og sikre at de er forstått av teamet Etablere begreps- og informasjonsmodeller Spesifisere og dokumentere informasjon som skal deles med eksterne parter, inkl

GDPR Dataportabilitet

EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 20 gir rett til dataportabilitet for den registrerte. Artikkelen innebærer at alle behandlingsansvarlige, herunder banker og forsikringsselskap, skal overføre persondata mottatt fra den registrerte til den registrerte på deres forespørsel. Dersom det er teknisk mulig skal data overføres direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen. Prosjektet GDPR dataportabilitet i bank har som formål å etablere informasjons- og løsningsarkitektur som legger til rette for at aktørene i sektoren kan etterleve kravene i forordningen. Prosjektet utarbeidet et sett av interoperable dataformater innen prioriterte produktkategorier, sammen med spesifikasjoner for kommunikasjon og sikkerhet i samsvar med retningslinjer i BITS og