Norges ledende kompetansemiljø på elektronisk samhandling

Standardisering

Våre konsulenter har i en årrekke levert bistand til Statnetts arbeid med standardisering og harmonisering i det nordiske sluttbrukermarkedet for kraft. Våre konsulenter har bidratt i flere standardiseringsinitiativer, blant annet: Løpende teknisk og funksjonell bistand innenfor Statnett sitt system- og avregningsansvar, gjennom oppdrag relatert til NEE, LARM, NEG, ELSERT og NorNed. Deltagelse i møter med myndigheter, markedsaktører og andre TSOer, gjennom NEG, NorNed og ebIX® Bistand som teknisk møtesekretær i en rekke standardiseringsprosjekter, som AIB, NEE, NEG og ebIX® Løpende ansvar for utvikling og vedlikehold av dokumentasjon for samhandling i sektoren, innenfor områder som Statnetts internformat (LARM), Norsk Ediel-standard, implementasjonsguider og

Elhub mottaksprosjekt

NVE besluttet i 2013 at det skulle etableres en sentral norsk datahub. Nesten 6 år senere, i februar 2019 gikk Elhub i produksjon. Elhub skal bidra til å oppnå effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet, og forenkle forretningsprosesser mellom aktørene i sluttbrukermarkedet for kraft, som f.eks. leverandørbytte. Elhub skal også spare aktørene og bransjen for kostnader, ved at en rekke oppgaver sentraliseres som nettselskapene ellers ville måtte ha utført hver for seg. Våre konsulenter bidro gjennom hele prosjektet, fra utarbeidelse av kravspesifikasjon til mottak, test og produksjonssetting av løsningen. Gjennom perioden har vi bistått i flere roller i Stanetts

Informasjonsarkitektur og Master data management

I forbindelse med Statnetts arbeid for å digitalisere virksomheten etablerte Statnett et strategisk initiativ for etablering av en helhetlig informasjonsarkitektur, data governance og Master Data Management (MDM). Målet med prosjektet var å oppnå tilstrekkelig kontroll med data og informasjon, masterdata, kvalitet, livssyklus og dataflyt/integrasjon. Den etablerte informasjonsarkitekturen møter behovet til interessenter og eiere, både på forretningssiden og innen IKT, og arkitekturen danner grunnlag for digitalisering og effektivisering av utbygging og vedlikehold i en organisasjon med betydelige anleggsmasser og hyppige endringer. Gjennom prosjektet ble det utarbeidet visjon, målbilde og veikart for informasjonsarkitektur basert på "Best practice" metodeverk og Gartners Enterprise Information

eFaktura til offentlig, bedrift og person

KLP har etablert løsning for distribusjon av elektronisk faktura til alle sine kunder - både offentlige virksomheter, bedrifter og privatpersoner. Det var i prosjektet sentralt for KLP å sikre at løsningen tilfredsstilte krav fra deres egen forretning, og fra de ulike kundesegmentene de betjener.   I prosjektet leverte våre konsulenter blant annet Rådgivning rundt arktitektur knyttet til virksomhet, informasjon, løsning og infrastruktur. Rådgivning rundt test og prosjektkoordinering. Faglig støtte for utviklere på EHF-standarden (XML) Utvikling og dokumentasjon av mappinger mot EHF-formatet Utvikling og dokumentasjon av løsning for transformasjon og presentasjon Prosjektet ble kjørt etter smidige prinsipper

Standardisering

Edisys Consulting har siden 2010 bistått Difis i deres initiativer for å etablere e-handel som et virkemiddel for transparente og effektive offentlige anskaffelser. Edisys Consulting har hatt sentrale roller i flere prosjekter som har støttet opp om dette målet. Våre konsulenter har levert rådgivning knyttet til utvidet virksomhets- og informasjonsarkitektur, vi har ledet og koordinert arbeids- og interessentgrupper, utarbeidet løsningskomponenter for elektroniske offentlige anskaffelser, og utarbeidet ulike typer teknisk dokumentasjon. Edisys Consulting har hatt et særlig ansvar for å etablere en overordnet arkitektur og ivareta konsistens i Difis satsning gjennom både administrativ og teknisk koordinering av aktiviteter. Difis engasjement har

ISO 20022

ISO 20022 er en internasjonal meldingsstandard for finansielle filbaserte meldinger, beregnet på bruk i hele verdikjeden fra betaler til betalingsmottaker. Standarden ble innført i det norske markedet av BITS i 2016 - 2017, som erstatning for gamle, nasjonale, proprietære formater og standarder for betalingsmeldinger. Edisys Consulting utarbeidet kursmateriell for ISO 20022 på vegne av BITS. Materiellet var rettet mot sluttbrukere og systemleverandører, med mål om å øke kompetanse for å lette implementering og migrering av løsninger til den nye standarden. Edisys gjorde også tilpasning av kursmateriell til spesifikke oppdragsgivere, planla og gjennomførte bedriftsinterne kurs for systemleverandører, brukere og banker som

Informasjonsarkitektur

Edisys Consulting ledet arbeidet i NRK med å konsolidere og utforme en omforent enhetlig informasjonsmodell, i første omgang med fokus på området for ressurs- og produksjonsplanlegging. Arbeidet danner grunnlaget for implementering av et felles ressurs- og produksjonsplanleggingssystem for alle NRKs programproduserende enheter, fra løpende nyhetsformidling til store dramaserierier. Arbeidet er et av tiltakene i NRKs teknologiplan, som er knyttet opp mot NRKs strategiske målsetninger om effektivisering og redusert kompleksitet. Det nye systemet vil erstatte flere systemer med til dels ulike datamodeller, og vil bidra til bedre informasjonsforvaltning generelt sett, samt mer enhetlige og effektive prosesser innen planleggings- og produksjonsmiljøet. Systemet

Informasjonsarkitektur

Skatteetaten har et høyt endringspress og er i gjennomføringsfasen for flere store tiltak. Vi trenger en informasjonsarkitekt som kan inngå i etatens samlede ressurs-pool av informasjonsarkitekter, og som sannsynligvis vil ha informasjonsarkitekt-rolle i ett eller flere av våre større utviklingsprosjekt.   I de større utviklingsprosjektene vil informasjonsarkitekten jobbe i kryssfunksjonelle team med informasjonsmodellering for å utvikle XSD'er til utviklingsteamene, og jobbe med begrepsarbeid innenfor de ulike domenene. Informasjonsarkitekten vil kunne gjøre annet arkitekturarbeid ved behov.   Rolle 2 – Datadelingsprosjektet: Etaten moderniserer for å øke tilgjengelighet på sentrale informasjonselementer i skattemessige forhold.   Informasjonen er nødvendig for at en rekke

Dataportabilitet

EUs personvernforordning GDPR artikkel 20 gir personer registrert med personopplysninger hos en aktør rett til dataportabilitet. Denne retten innebærer at alle behandlingsansvarlige, herunder bl.a. banker og forsikringsselskap, kan bli pålagt å overføre persondata den har mottatt av registrerte, til den registrerte på deres forespørsel, eller der det er teknisk mulig, direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen. Det fremgår av GDPR at dataportabilitet på tvers av behandlingsansvarlige, er en oppfordring om å utvikle interoperable formater, som muliggjør dataportabilitet. Arbeidsgruppe Personvern i Finans Norge, som er representert av juridisk kompetanse fra banker og forsikringsselskap i Norge, har i sitt notat om