Norges ledende kompetansemiljø på elektronisk samhandling

Standardisering og harmonisering

Edisys Consulting AS har levert bistand til Statnett gjennom deltakelse i flere Statnett-prosjekter: Løpende teknisk og funksjonell bistand i Statnett sine prosjekter. Funksjonell og teknisk IKT kompetanse innenfor Statnett sitt system- og avregningsansvar, gjennom oppdrag relatert til NEE, LARM, NEG, ELSERT og NorNed. Deltagelse i møter med myndigheter, markedsaktører og andre TSOer, gjennom NEG, NorNed og ebIX® Bistand som teknisk møtesekretær i en rekke standardiseringsprosjekter, som AIB, NEE, NEG og ebIX® Løpende ansvar for utvikling og vedlikehold av blant annet EDI-dokumentasjon for samhandling i sektoren, innenfor områder som Statnetts internformat (LARM) Norsk Ediel-standard Implementasjonsguider og kravspesifikasjoner fra NEG (Nordic Ediel Group)

Elhub mottaksprosjekt

NVE besluttet i 2013 etablering av Elhub, en norsk datahub, for å etablere en samfunnsøkonomisk effektiv IKT-infrastruktur for sluttbrukermarkedet for kraft.  Elhub skal bidra til å oppnå effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet, og forenkle forretningsprosesser mellom aktørene, som f.eks. leverandørbytte. En målsetting har også vært at Elhub skal spare aktørene og dermed bransjen for kostnader, ved at Elhub utfører et sett av oppgaver som nettselskapene ellers ville måtte ha utført hver for seg. Våre konsulenter bidro gjennom hele prosjektet, fra utarbeidelse av kravspesifikasjon til test og produksjonssetting av løsningen i februar 2019. Våre konsulenter har i perioden fylt en

Informasjonsarkitektur og Master data management

Edisys Consulting AS var engasjert av Statnett i deres arbeid med å etablere en overordnet informasjonsarkitektur for Statnett konsern.  Dette arbeidet ble påbegynt i mars 2017, gjennom prosjektet «Helhetlig informasjonsarkitektur og master data management». Målet med prosjektet er å oppnå tilstrekkelig kontroll med datamodeller, master data management, livssyklus for data og dataflyt/integrasjon.

eFaktura til offentlig, bedrift og person

KLP har etablert løsning for distribusjon av elektronisk faktura til alle sine kunder - både offentlige virksomheter, bedrifter og privatpersoner. Det var i prosjektet sentralt for KLP å sikre at løsningen tilfredsstilte krav fra deres egen forretning, og fra de ulike kundesegmentene de betjener.   I prosjektet leverte våre konsulenter blant annet Rådgivning rundt arktitektur knyttet til virksomhet, informasjon, løsning og infrastruktur. Rådgivning rundt test og prosjektkoordinering. Faglig støtte for utviklere på EHF-standarden (XML) Utvikling og dokumentasjon av mappinger mot EHF-formatet Utvikling og dokumentasjon av løsning for transformasjon og presentasjon Prosjektet ble kjørt etter smidige prinsipper

Standardisering

Edisys Consulting har siden 2010 bistått Difis i deres initiativer for å etablere e-handel som et virkemiddel for transparente og effektive offentlige anskaffelser. Edisys Consulting har hatt sentrale roller i flere prosjekter som har støttet opp om dette målet. Våre konsulenter har levert rådgivning knyttet til utvidet virksomhets- og informasjonsarkitektur, vi har ledet og koordinert arbeids- og interessentgrupper, utarbeidet løsningskomponenter for elektroniske offentlige anskaffelser, og utarbeidet ulike typer teknisk dokumentasjon. Edisys Consulting har hatt et særlig ansvar for å etablere en overordnet arkitektur og ivareta konsistens i Difis satsning gjennom både administrativ og teknisk koordinering av aktiviteter. Difis engasjement har

ISO 20022

ISO 20022 er en internasjonal meldingsstandard for finansielle filbaserte meldinger, beregnet på bruk i hele verdikjeden fra betaler til betalingsmottaker. Standarden ble innført i det norske markedet av BITS i 2016 - 2017, som erstatning for gamle, nasjonale, proprietære formater og standarder for betalingsmeldinger. Edisys Consulting utarbeidet kursmateriell for ISO 20022 på vegne av BITS. Materiellet var rettet mot sluttbrukere og systemleverandører, med mål om å øke kompetanse for å lette implementering og migrering av løsninger til den nye standarden. Edisys gjorde også tilpasning av kursmateriell til spesifikke oppdragsgivere, planla og gjennomførte bedriftsinterne kurs for systemleverandører, brukere og banker som

Informasjonsarkitektur

Edisys Consulting leder arbeidet i NRK med å konsolidere og utforme en omforent informasjonsmodell for ressurs- og produksjonsplanlegging. Arbeidet skal forberede implementeringen av et felles ressurs- og produksjonsplanleggingssystem for alle NRKs programproduserende enheter, fra løpende nyhetsformidling til store dramaserierier. Arbeidet er et av tiltakene i NRKs teknologiplan, som er knyttet opp mot NRKs strategiske målsetninger om effektivisering og redusert kompleksitet. Systemet skal erstatte flere eksisterende systemer med til dels ulike datamodeller, og skal bidra til mer enhetlige og effektive prosesser innen planleggings- og produksjonsmiljøet. Systemet skal integreres både mot økonomi-, HR- og publiseringssystemer. I oppdraget arbeider vår konsulent aktivt med

Informasjonsarkitektur

Skatteetaten har et høyt endringspress og er i gjennomføringsfasen for flere store tiltak. Vi trenger en informasjonsarkitekt som kan inngå i etatens samlede ressurs-pool av informasjonsarkitekter, og som sannsynligvis vil ha informasjonsarkitekt-rolle i ett eller flere av våre større utviklingsprosjekt.   I de større utviklingsprosjektene vil informasjonsarkitekten jobbe i kryssfunksjonelle team med informasjonsmodellering for å utvikle XSD'er til utviklingsteamene, og jobbe med begrepsarbeid innenfor de ulike domenene. Informasjonsarkitekten vil kunne gjøre annet arkitekturarbeid ved behov.   Rolle 2 – Datadelingsprosjektet: Etaten moderniserer for å øke tilgjengelighet på sentrale informasjonselementer i skattemessige forhold.   Informasjonen er nødvendig for at en rekke

Dataportabilitet

EUs personvernforordning GDPR artikkel 20 gir personer registrert med personopplysninger hos en aktør rett til dataportabilitet. Denne retten innebærer at alle behandlingsansvarlige, herunder bl.a. banker og forsikringsselskap, kan bli pålagt å overføre persondata den har mottatt av registrerte, til den registrerte på deres forespørsel, eller der det er teknisk mulig, direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen. Det fremgår av GDPR at dataportabilitet på tvers av behandlingsansvarlige, er en oppfordring om å utvikle interoperable formater, som muliggjør dataportabilitet. Arbeidsgruppe Personvern i Finans Norge, som er representert av juridisk kompetanse fra banker og forsikringsselskap i Norge, har i sitt notat om